New World Order


Monetární revoluce

 

Ekonom Steve Keen: Vlády musejí natisknout peníze a uhradit naše dluhy

Ekonom Steve Keen je jedním z mála hospodářských odborníků, kteří předpověděli globální finanční krizi. Nyní varuje, že jsme se už octli uprostřed velké hospodářské krize jako v třicátých letech. Argumentuje, že jediným způsobem, jak se z této krize dostat, je nechat zbankrotovat banky, znárodnit finanční systém a uhradit dluhy občanů.

Zdůrazňuje, že je načase, aby vlády daly dlužníkům peníze k uhrazení jejich dluhů. Nesmyslné je podle něho, aby vlády dávaly peníze věřitelům, jako jsou banky, protože ty je nikomu nedají a budou si je držet v kapse.

Steve Keen poskytl rozhovor pořadu Hard Talk televize BBC:

Reportérka: Kdo rozhodne, komu má být odepsán dluh a komu ne?

Steve Keen: Nejde o rozhodování mezi jedním člověkem a někým jiným. Musí to být systémový proces, jehož prostřednictvím snížíme míru peněz ekonomice, které financují dluhy, a zvýšíme míru peněz, kterou vytvořily vlády. Protože v kapitalistické ekonomice máme dva zdroje peněz. Banky vytvářejí peníze tím, že poskytují půjčky, vlády vytvářejí peníze tím, že provozují státní deficit. Začátkem šedesátých let byl poměr množství peněz, vytvářených vládou, k celkovému množství peněz v ekonomice asi 15 procent. Ten poměr drasticky poklesl, takže nyní máme systém, který je založen pouze na zadluženosti, a to vytváří spekulace. Musíme vytvořit vládní peníze, aby vznikla rovnováha k úvěrům od bank. Je nutno posílit vytváření peněz vládami, aby došlo k znovuvytvoření rovnováhy a k snížení soukromé zadluženosti.

Reportérka: Takže prostě vláda, centrální banka, natiskne peníze a uhradí dluhy lidí? Vy říkáte: Odepište dluhy. A chcete v podstatě odepsat soukromé dluhy. Jak by to fungovalo?

Steve Keen: Musíme ty peníze dát dlužníkům a nikoliv věřitelům. Jen se podívejte na to, k čemu došlo za poslední tři nebo čtyři roky. Všechno, co Bernanke udělal, bylo to, že natiskl peníze a dal je finančnímu, bankovnímu systému. A doufal, že bankovní systém začne půjčovat a znovu tak oživí ekonomiku. To je ovšem bizarní, protože my víme, že banky už nikomu půjčovat peníze nebudou , protože už půjčily peníze příliš mnoha lidem. Ty bankám rozdané peníze byly zcela neefektivní.

Reportérka: Ale komu chcete ty peníze dát?

Steve Keen: Není to jednoduchý model, ale stručně. Musíte dát ty peníze veřejnosti. A lidé, kteří ty peníze dostanou a mají-li dluhy, by měli povinnost jako první ty dluhy splatit. Neměli by právo ty peníze utratit.

Reportérka: Prostě by vláda musela říct: bankám žádné peníze nedáme, naopak bankám peníze ještě odebereme. Dáme peníze každému jednotlivému obyvateli, a pokud máte dluhy, musíte je těmito penězi splatit.

Steve Keen: Ano. Nejprve je nutno zlikvidovat dluhy. A proč je to nutno udělat takto a nejde prostě ty dluhy jen odepsat: Peníze dostanou všichni a ti, kdo jsou zadluženi, splatí své dluhy. Lidé si ovšem stěžují: A co já, já jsem poctivě šetřil, já na tom prodělám.

Reportérka. V podstatě odměňujete selhání.

Steve Keen: Ano. Jenže on selhal celý systém, nikoliv jednotliví lidé. A pokud si to nepřiznáme, vyplýtváme dalších dvacet let v hospodářské krizi.

Reportérka: Ale co ty podniky, které se nezadlužily?

Steve Keen: Ty dostanou peníze taky.

Reportérka: Ty se chovaly dobře, a špatně vedené podniky přece měly zbankrotovat. A ty dostanou taky pomoc?

Steve Keen: Všichni dostanou pomoc. Cílem není podpořit jednotlivce, cílem je odstranit zásadní chybu finančního systému, která trvá už čtyřicet let. Rozsah toho, o čem hovořím, vám může připadat ve srovnání s normální praxí extremní. Avšak normální praxe dovolila, aby vzrostla úroveň osobních dluhů do nezvládnutelných výšek.

 

zdroj - Britské listy

 

Jak „podniká“ centrální banka?

 

Mnoho lidí považuje z různých důvodů svobodu člověka rozhodovat

o vlastním životě za nejvyšší hodnotu, o kterou každý slušný

člověk musí usilovat. Zároveň je řadě lidí zřejmé, že právo na

soukromé vlastnictví je přímým důsledkem existence práva člověka

na jeho vlastní život. Těmto lidem je rovněž jasné, že mluvit o lidské

společnosti, solidaritě s nemocnými či starými, mravnosti a projevech

lidského soucitu lze pouze v kontextu svobodné lidské vůle.

Jen člověk, který z vlastní vůle (a nikoli z donucení) pomůže jinému

člověku, jemuž osud nepřeje, může být považován za ctnostného;

jen člověka, který se může chovat nemravně, ale nechová se tak, lze

považovat za mravného. Proto existuje taková touha lidí po svobodě

a proto se také všichni zastánci svobody pokoušejí přicházet s přesvědčivými

argumenty vysvětlujícími katastrofální dopady státních

regulací, ať již se jedná o důsledky regulace cen, socializace

zdravotnictví či penzijního zabezpečení, důsledky vytváření státních

monopolů ve výrobě nebo ve školství.

 

Mnozí z těch, kteří si svobody váží a za její hodnoty bojují, se

však ve chvíli, kdy dojde na peníze, zarazí. Nechápou, proč by mělo

být nebezpečné vytvořit státní monopol na emisi peněz. Najednou

nerozumějí tomu, co má svoboda společného s penězi, a už vůbec

nerozumí tomu, co mají někteří její zastánci „pořád s tím zlatem“,

přesněji řečeno s komoditním krytím peněz. Tváří se, že si vůbec

nedokáží vysvětlit, proč by mělo být něco špatného či nebezpečného

na tom, že existuje centrální emisní monopol na tisk papírových

peněz vynucovaný státním mocenským aparátem.

 

Odpověď na tuto otázku je však zcela v duchu předešlé (mnohými

přijímané) argumentace. Nelze být pro svobodu jednotlivce

a proti násilí, a současně se zastávat jiného peněžního uspořádání

než právě komoditních peněz. Peníze se naprosto vždy vyvinuly

z komodity (mající pro to určité technické předpoklady), která

představovala statek schopný (ať už přímo ve spotřebě či nepřímo

v procesu výroby) uspokojovat lidské potřeby, a to vždy dobrovolnou

kooperací jednotlivců. Peníze tedy, jak Murray Rothbard hned

v úvodu své knihy přesvědčivě ukazuje, státu nijak za svůj původ

nevděčí. Narozdíl od peněz komoditních byly nekryté papírové

peníze jednotlivcům vždy vnuceny násilím – jednotlivci by je nikdy

jako nositele směnné hodnoty dobrovolně přijímat nezačali.

 

Rothbardův detailní rozbor procesu, jehož prostřednictvím byly

komoditní peníze nahrazeny penězi nekrytými, je dnes již klasikou.

Argumenty obsažené v celé této knize do sebe jeden po druhém

zapadají a vytvářejí tak pevný základ pro obhajobu intuitivně zřejmé

skutečnosti, že jedině komoditní peníze (v historii především

zlato) jsou slučitelné se svobodou, a to bez ohledu na to, že může být

třeba někdo jako ekonom přesvědčen, že umí vymyslet peněžní

uspořádání jiné a lepší. Musel by ho totiž lidem vnutit, čímž by se

zachoval, jako bojovník za svobodu, poněkud schizofrenně.

Kniha, kterou zde citujeme, nám ukazuje, že i kdybychom ponechali

stranou argumentaci morálně-právní, kterou lze proti násilí

(jež stát při monopolizaci peněz použil a dodnes k vynucení jejich

oběhu používá) oprávněně vznášet, lze nevhodnost role státu v oblasti

peněz ilustrovat i čistě ekonomickými argumenty. Domnívá-li

se někdo, že dodávky makových rohlíků dokáže lépe zajistit konkurenční

trh než jedna centrální pekárna řízená státní plánovací

komisí (tj. že stát nedokáže „pořádně péct ani housky“), pak tento

argument platí mnohem silněji, jedná-li se o poskytování něčeho

tak důležitého, jako jsou kvalitní peníze. Peníze jsou totiž v jistém

smyslu opravdu životodárnou krví, jakousi mízou společnosti,

a jsou tudíž příliš důležité na to, aby mohly být ponechány v rukou

státu.

 

Jak „podniká“ centrální banka?

Že jsou tyto argumenty příliš teoretické a celá problematika

zajímavá jen pro hrstku intelektuálů, kteří jako by nevěděli, ve

kterém dalším odvětví ještě úlohu státu zpochybnit? Ne až tak

docela. Ukážeme si totiž, že ve chvíli, kdy zasedne bankovní rada

centrální banky, má každý člověk důvod k tomu, aby se o své peníze

začal obávat. A jde-li o peníze každého z nás, není možná nejrozumnější

teoretickými argumenty proti státnímu monopolu na tisk

peněz pohrdat. V čem tedy spočívá podstata existence a činnosti

centrální banky?

Představme si, že panovník – prezident, monarcha, generální

tajemník strany apod. – udělí privilegium jedné instituci, aby tiskla

nekryté papírové peníze (tj. peníze v podobě, v jaké je známe dnes).

 

Vybere tedy své nejlepší kamarády, kamarády svých kamarádů

nebo jiné osoby, ke kterým má z různých důvodů blízko, a ustaví je

do funkcí. (Okolnosti jako jsou komplikovanost volby, předcházející

dohoda politických stran na přijatelných kandidátech, způsob hlasování,

výběr různých částí vedení různými institucemi apod. vůbec nic na

logice věci nemění, a proto raději při vysvětlování způsobu „podnikání“

centrální banky zůstaneme u jednoduchého, schematizovaného vyjádření.)

 

Tito lidé v této chvíli získají ohromnou moc. Proč?

Protože nikdo jiný ve společnosti nemůže vytvářet peníze z ničeho.

Chtějí-li ostatní lidé peníze, musejí nejprve na trhu poskytnout

službu či prodat výrobek, který si ostatní lidé přejí a jsou ochotni

za něj zaplatit. (Druhou výjimku z tohoto pravidla představují samozřejmě

státní úředníci, neboť ti mají zajištěn příjem peněz, které byly pod

pohrůžkou násilí vybrány na daních od lidí poskytujících užitečné služby.)

 

Zachce-li se peněz centrálnímu bankéři, žádný

výrobek nebo službu druhým lidem poskytovat nemusí, nemusí si

lámat hlavu úvahami o tom, co by tak asi mohl na trhu nabízet

k uspokojení potřeb ostatních lidí. Nic takového. Centrální bankéř

tak pouze provede zhruba následující:

 

1) Koupí si papír a nůžky.

2) Zajde si do nejbližší tiskárny.

3) Natiskne na koupený papír obrázky velikánů národa a čísla

s několika nulami.

4) Rozstříhá archy papíru na menší kousky (ty nazve „bankovky“).

5) Vezme si tyto peníze jako „výplatu“ za práci pro národ.

6) Jde s „novými penězi“ do obchodu a nakoupí tolik aut, lihovin,

drahých kravat a obleků, golfových holí a tenisových

raket, kolik nul si na bankovky natiskl.

 

Kdo by nechtěl takto „podnikat“? Kdo by nedokázal v tomto „podnikání“

dosáhnout zisku, tj. kdo by nebyl schopen koupit si nakonec

reálné věci za peníze – peníze, jejichž výroba téměř nic nestojí?

 

Všichni bychom asi rádi v takovém „odvětví“ podnikali. Každému

ale není této výsady dopřáno, protože kdyby každý mohl tvořit

peníze z ničeho, nikdo by nic pravděpodobně nevyráběl. Všichni by

si tiskli peníze, chodili do obchodů a nakupovali nejlepší věci... Byly

by ale nějaké obchody? Pracoval by někdo? Tvořil by někdo bohatství?

Nikdo! Podnikání v centrálním bankovnictví tak neodpovídá

obecnému principu podnikání. Není to aktivita, v rámci které se

vstupy přetvářejí na výstupy o vyšší hodnotě. Centrální bankéři

žádnou hodnotu nevytvářejí, a proto mohou existovat pouze tehdy,

mohou-li parazitovat na zbytku společnosti. Zkrátka a dobře, předtím,

než si centrální bankéř může zajít koupit za nově vytištěné

peníze láhev whisky, musí tuto láhev whisky totiž nejdřív někdo

vyrobit... Kdyby mohl být každý centrálním bankéřem, jen těžko by

se výrobou whisky někdo obtěžoval. Každé normální podnikání se

tak obejde bez státního privilegia – centrální bankovnictví nikoliv!

 

Centrální bankovnictví je proto státní licencí k falšování peněz – ke

krádeži. Zatímco identická aktivita ze strany „soukromých centrálních

bankéřů“ (tj. padělatelů) je stíhána jako jeden z nejnebezpečnějších

zločinů, státem vyvolení centrální bankéři jsou chováni

v bezmezné úctě. (Je důležité ukázat na platné české zákonné normě,

za jak nebezpečné je falšování peněz považováno.

Trestní zákoník 140/1961 Sb. tak říká:

 

§ 140 Padělání a pozměňování peněz

(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo

platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, ...bude potrestán odnětím svobody

na pět až deset let.

(3) Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán,

(a) spáchá-li čin... jako člen organizované skupiny, nebo

(b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

 

Na tomto místě se nabízí otázka, zda zločin podle odstavce (3) není

páchán samotným centrálním bankéřem, protože jen těžko si lze

představit lépe organizovanou skupinu, která by se neustále snažila

udávat platné peníze jako peníze vyšší hodnoty a která by tak činila

v tak ohromném rozsahu.)

 

Věci ale nejsou samozřejmě v realitě tak jednoduché a průhledné.

Ono by totiž pak bylo velmi těžké obhájit před veřejností instituci,

jejíž poslání spočívá ve vytváření peněz z ničeho a jejich

následném utrácení. Jak se tedy liší aktivity centrálních bankéřů

reálného světa od našeho schematického příkladu?

 

1) Centrální bankéř si nekupuje papír a nůžky, ale za dříve

natištěné peníze si zřídí speciální instituci, která se tiskem

peněz zabývá – státní tiskárnu. Této instituci pak samozřejmě

platí v penězích, které si u ní nechá natisknout. (K ilustraci

výnosnosti takového „podnikání“ poslouží pár číselných údajů:

ceny bankovek tištěných ČNB se pohybují přibližně od

1,30 Kč za bankovku označenou „50 Kč“ do 2,30 za kvalitněji

vyvedenou a před paděláním chráněnou bankovku se dvěma

nulami navíc. Kdo by si takového „podnikání“ nechtěl trochu

užít a svoji peněženku napěchovat co možná největším množstvím

bankovek s co možná největším počtem nul? Vždyť výnosnost

takového podnikání (např. výroby „pětitisícovek“) je více než

217 000 %. Ve srovnání s tím je výnosnost nejproduktivnějších

českých firem naprosto směšná!)

 

Nové peníze většinou dokonce vznikají „bezhotovostně“ – pouhým

vymyšlením peněz, ke kterému dochází účetním zápisem do

rozvahy centrální banky.

 

2) Jelikož centrální bankéř má vlastní tiskárnu k dispozici,

nemusí do ní chodit, ale vše vyřídí poštou, telefonem či jinými,

modernějšími prostředky.

 

3) O tom, kteří velikánové budou na bankovkách zobrazeni,

rozhodne speciálně zřízená komise. K této otázce má dovoleno

se vyjádřit i veřejnost, neboť jaká hlava se na bankovce

objeví, je z finančního hlediska pro centrálního bankéře

zcela nedůležité.

 

4) Bankéř si vytvoří speciální oddělení, jehož členy také samozřejmě

platí z natištěných peněz, kteří bankovky vybaví

bezpečnostními prvky, metalickými pásky, vodotisky apod.,

aby nikdo jiný než centrální bankéř nemohl peníze snadno

tisknout a byla tak odstraněna „konkurence padělatelů“.

 

5) Natištěné a „proti padělání zabezpečené“ peníze bankéř nevyplácí

pouze sobě. Platí v nich rovněž odměny všem svým„spolupracovníkům“

v centrální bance;(Jenom stálých zaměstnanců má ČNB téměř jeden

a půl tisíce.)půjčuje je komerčním bankám (K tomu používá obyčejným

lidem nesrozumitelných slov a zdánlivě vědecky znějících termínů jako

je REPO operace, diskontní sazba apod.) a dojde-li jim dech, přestane

jim „půjčovat“,ale rovnou je těmito prostředky „zachrání“;

 

(Ve chvíli, kdy komerční banka není schopná dostát svým závazkům,

není často schopná si ani dále vypůjčovat. Centrální banka potom

prostředky, které komerční bance poskytuje, přestane považovat za

půjčku a prostě je do ní nenávratně vloží, čímž splní svoji roli

nepostradatelného „věřitele poslední instance“, jejíž prostřednictvím

opodstatňuje svoji existenci.)

 

půjčuje je dokonce některým podnikům či vlastním zaměstnancům.

(Půjčování vlastním zaměstnancům přímo centrální bankou je zcela

oficiálně považováno za způsob, jak zabránit zneužití informací o

zdraví“ bankovního systému.)

 

Zejména však půjčuje státu v případě, že se stát rozhodne utratit

více, než je schopen lidem zkonfiskovat na daních. Za veškeré takové

úkony inkasuje úroky, případně nehmotný zisk spočívající v získání

přízně státu, kterému vděčí za své výsadní postavení. Stát a centrální

banka, jak je na mnoha místech této knihy ilustrováno, tak žijí v

dokonalé symbióze – jeden bez druhého se neobejdou.

 

Všechny výše zmíněné subjekty patří mezi vyvolené, kterým se

dostává od spolku „stát/centrální banka“ zvláštního privilegia. Jsou

těmi, kteří se dostanou k vytištěným penězům jako první a mohou

začít nakupovat. Za tuto „službu“ se centrální bance samozřejmě

musí odvděčit, aby na ně banka při dalším tištění peněz nezapomněla.

Spolupracovníci centrálního bankéře proto usilovně produkují

vědecké“ studie plné barevných grafů, složitých výpočtů

a „zlatých“ pravidel inflační emise, které „dokazují“ nutnost „stabilizační“

politiky centrální banky. Řada z nich vyučuje na (jak jinak

než státem licencovaných, ne-li rovnou státních) školách, kde

získává vědecké hodnosti a šíří dále pověsti o nutnosti existence

centrálního bankovnictví a jeho funkcích. Stát dbá na to, aby nikdo

nezpochybnil privilegované postavení centrální banky, vymýšlí

tresty za „narušení peněžního oběhu“, „ohrožení devizového

hospodářství“a jiné „zločiny“.

 

(Viz např. Trestní zákoník 140/1961 Sb.:

§ 144 Ohrožování oběhu tuzemských peněz

(1) Kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo

kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu, bude potrestán odnětím

svobody až na šest měsíců nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo

a) bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze

b) bez hospodářské potřeby shromaž9uje drobné tuzemské peníze, nebo

c) poškozuje tuzemské peníze.

Oběh peněz je rovněž možné ohrozit prostřednictvím šíření informací

o charakteru bankovnictví, a proto je rozšiřování zpráv, které

zpochybňují zdraví bankovnictví rovněž zákonem zakázáno. Kdo ví,

zda samotnou citaci této knihy, v níž Rothbard poukazuje na zjevnou

skutečnost, že banky s částečnými rezervami nikdy nemohou dostát

svým závazkům, nepácháme trestný čin…)

 

(Devizový zákon, 219/95 Sb., upravuje např. nákup a prodej deviz

a jejich dovoz a vývoz. Tento zákon ještě do konce roku 2000

zakazoval ukládat peněžní prostředky na účtech v zahraničí bez

povolení ČNB – nyní je to dovoleno, ale pakliže tato skutečnost

není ČNB oznámena, hrozí „pachateli“ pokuta do výše 1 milionu korun)

 

Komerční banky pomáhají vytvářet tlak na to, aby se do bankovního

systému nedostalo příliš zahraniční konkurence, a proto centrální

banku vybízejí k řádnému výkonu role „regulátora bankovního systému“.

Všichni tito lidé táhnou za jeden provaz a vytvářejí mocnou bankovní

lobby, jejímž cílem je zachovat „nezávislost monopolního falšovatele peněz“.

 

Státní monopol na výrobu užitečné věci (např. poskytování poštovních

služeb) je zdrojem monopolního zisku, narušuje fungování cenového

systému a způsobuje plýtvání zdroji. Státní monopol na provádění

zavrženíhodné aktivity, jakou je např. falšování peněz (vytváření

peněz z ničeho), je však již úplnou pohromou. Nejenže představuje fatální

narušení tržní koordinace a způsobuje tak ohromné plýtvání zdroji,

ale má na svědomí rozsáhlé a systematické přerozdělování bohatství od

produktivních členů společnosti směrem k parazitům. (Více o historii

a následcích tohoto jevu lze nalézt v práci nositele Nobelovy ceny za

ekonomii F. A. HayekaSoukromé peníze, Liberální institut, 1999.) Stát

si totiž prostřednictvím takovéto „výroby“ peněz zajišťuje ze svého pohledu

životně důležité prostředky, které by nikdy nebyl schopen pomocí daní

v takové míře získat. Nadále tím zamlžuje skutečnou cenu, kterou

důvěřiví obyvatelé státu za jeho „služby“ (včetně „péče o měnu“) platí.

 

zdroj - Murray N. Rothbard
PENÍZE V RUKOU STÁTU
Praha 2001